SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1.4.2021 ALKAEN

Nämä sopimusehdot koskevat Ilopiste.fi sivuston kaikkia maksullisia palveluita. Näihin sopimusehtoihin ja internetsivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Tämä sopimus tehdään yritysten tai yhteisöiden sekä Wauranoja Oy:n välille. Wauranoja Oy, jatkossa Toimittaja, tuottaa Ilopiste.fi -verkkopalvelun, jatkossa Ilopisteen yhdessä alihankkijoidensa kanssa. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla niistä ennakkoon. Toimittajalla on oikeus muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Nämä sopimusehdot koskevat yritys- ja yhteisöasiakkaitamme, jatkossa asiakasorganisaatio ja asiakasorganisaation hallinnoimat käyttöoikeudet, jatkossa käyttäjät.


Sopimuksen tekeminen

Sopimus syntyy, kun erillisen palvelusopimuksen ovat allekirjoittaneet molemmat sopijaosapuolet tai tilaus on tehty Ilopiste -verkkosivuston kautta Asiakkaaksi -lomakkeella.


Sopimuksen päättäminen

Sopimus on toistaiseksi voimassa kunnes asiakasorganisaation virallinen edustaja tai Toimittaja irtisanoo sopimuksen. Asiakasorganisaatio voi irtisanoa Ilopiste –palvelun ottamalla yhteyttä Toimittajan myyntiin. Irtisanominen astuu voimaan kahden (2) kokonaisen kalenterikuukauden kuluttua irtisanomisesta ellei määräaikaisesta sopimuksesta tai muusta irtisanomisajasta ole erikseen sovittu.

Toimittaja voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli irtisanomisen perusteena on palvelun väärinkäytös, sopimus ja palvelun tarjoaminen päättyvät välittömästi.


Asiakasorganisaation vastuut ja velvoitteet

Ilopisteen käyttö, mukaan lukien sisällön käyttö, tapahtuu aina asiakasorganisaation omalla vastuulla. Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä. Ilopisteen palveluntarjoaja ei vastaa asiakasorganisaation käyttäjälle aiheutuneesta tapaturmasta tai muusta haitallisesta seuraamuksesta. Asiakasorganisaation käyttäjän tulee tarvittaessa varmistaa terveydenhuollon asiantuntijalta voivansa suorittaa sivustolla olevia jumppia ja hyödyntäessään muuta sivustojen sisältöä. Käyttäjän tulee käyttää aina myös omaa arviointikykyään ja huolehtia muun muassa liikuntaan käytetyn tilan esteettömyydestä ja turvallisuudesta.

Palvelun käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakasorganisaatio sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle kaikista väärinkäytöksistä tai tietoturvaongelmista välittömästi. Asiakasorganisaatio on vastuussa hallinnoimillaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla tapahtuneesta käytöstä.

Asiakasorganisaatio vastaa palvelun käytöstä enintään sopimusta vastaavassa laajuudessa. Sopimushinnat perustuvat lisensseihin. Sopimuksella sovitaan lisenssien laajuudesta. Palvelussa tarjolla olevat Celia -äänikirjat eivät vaikuta lisenssin hintaan, vaan ovat ilmainen lisäpalvelu lukemisesteisille henkilöille.

Asiakasorganisaatio vastaa palvelussa tarjolla olevan kahdensuuntaisen videokanavan turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä omassa organisaatiossaan ja omien käyttäjätunnustensa osalta. Asiakasorganisaatio vastaa siitä, että käyttäjät ymmärtävät kahdensuuntaisen videokanavan toimintaperiaatteen. Videokanavaa ei ole tarkoitettu henkilötietojen tai luottamuksellisen asiakastiedon jakamiseen, eikä henkilökohtaisen etähoivan toteuttamiseen.

Palvelua käyttäessään asiakasorganisaatio sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Asiakasorganisaatio ja sen käyttäjät sitoutuvat olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Asiakasorganisaation käyttäjät sitoutuvat myös olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin. Ilopisteen salasanalla suojattujen sisältöjen jakaminen, myyminen tai vuokraaminen eteenpäin kolmannelle osapuolelle on kiellettyä.

Asiakasorganisaatio vastaa siitä, että hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot eivät aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille. Asiakasorganisaatio korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Ilopisteen palveluntarjoajalle tai yhteistyökumppaneille, jos nämä vahingot johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai asiakkaan tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

Jos asiakasorganisaatio ei noudata yllämainittuja ehtoja, Ilopisteen palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelusta kaikki käyttäjää koskevat tiedot ja asettaa käytönesto palveluun.


Toimittajan vastuut, oikeudet ja velvoitteet

Toimittaja ei vastaa asiakasorganisaation käyttäjille aiheutuneesta tapaturmasta tai muusta haitallisesta seuraamuksesta. Ilopisteen sisällön käyttö tapahtuu aina asiakasorganisaation omalla vastuulla. Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä.

Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja saatavuuden mukaan. Toimittaja pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan.

Toimittaja ei vastaa asiakasorganisaatiolle, sen käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Toimittaja ei lisäksi takaa, vakuuta tai kannata yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta Ilopisteessä, siihen linkitetyllä verkkosivulla tai joita mainostetaan sivustoilla tai muutoin, eikä ota niistä vastuuta.

Toimittaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, ei myöskään tietoliikenneyhteyksien tai verkon mahdollisista toimintakatkoista. Ilopisteen suunnitelluista huoltotöistä ilmoitetaan Ilopisteen verkkosivuilla etukäteen.

Toimittaja ei ole millään tavoin vastuussa palvelun ja asiakkaan välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä tai perillemenosta. Toimittaja ei vastaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Toimittaja ei ole vastuussa asiakasorganisaation käyttäjien palveluun tallentamien tietojen mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä. Toimittaja pidättää oikeuden alentaa tarvittaessa palvelussa näytettävien videoiden laatua, jos tilanne niin vaatii tai jos Toimittaja näkee tämän parhaaksi.


Tietosuoja

Keräämme henkilötietoja rekisteröitäessä käyttäjiä Ilopisteen käyttäjiksi tai jos käyttäjä muutoin lähettää meille henkilötietojaan. Toimittaja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Suomen tietosuojalakia. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa, muuten kuin lain määräyksestä. Toimittaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaita koskevia tietoja, joista yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Rekisteriselosteemme löytyy Ilopisteen sivustolta.

Ilopiste -sivustojen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.


Immateriaalioikeudet

Sivuillamme julkaistava aineisto, kuten kuvat, videot, tekstit, ohjelmistot ja äänet sekä sivujemme visuaalinen ilme ja logot ovat Toimittajan tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Palvelun aineistoa saa käyttää vain palvelusopimuksessa sovittuun tarkoitukseen sovitussa laajuudessa ja siinä sovituissa käyttöpaikoissa tai siinä sovituille käyttäjille. Jäljennöksien ottaminen on kiellettyä, eikä aineistoa tai sen osaa saa myydä, jakaa tai vuokrata edelleen.

Asiakasorganisaatio ei saa takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi Ilopistettä tai mitään sen osaa. Asiakasorganisaationamme ei myöskään saa kiertää mitään Ilopisteen tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa.

Lisätietoja Ilopisteestä ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Toimittajan asiakaspalveluun tai tutustumalla Ilopisteen verkkosivuilla annettuihin tietoihin.


Hintamuutokset

Sopimuksen mukainen hinnasto tarkistetaan vuosittain helmikuussa, kun Tilastokeskuksen palvelukustannusindeksi on julkaistu. Hintoihin voidaan tehdä palvelukustannusindeksin mukainen vuosikorotus kyseisen vuoden maaliskuun alusta alkaen.

Mikäli palvelun hinnoitteluperusteet muuttuvat, uudesta hinnoittelusta sovitaan erikseen asiakasorganisaation kanssa.